Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 1A PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 1a Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku wstępnego i Wniosku pełnego, wzór Karty oceny formalnej, wzór Karty oceny merytorycznej wniosku wstępnego i pełnego. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na dobrą współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<45161748294106111412113141151163>
przejdź do strony:  
Komentarze (14)
użytkownikkomentarz
Bożena Fundacja Rozwoju Integralnego
Jednostka redakcyjna:
8.4.2
Pierwotne brzmienie zapisu:
Wartość środków przekazanych w ramach dotacji na dany rok nie może przekroczyć 150 % wartości przychodów, które Wnioskodawca osiągnął w roku kalendarzowy poprzedzającym rok złożenia.
Proponowane brzmienie zapisu:
Wartość środków przekazanych w ramach dotacji na dany rok nie może przekroczyć 250 tyś, przy czym w całość dotacji nie może być większa niż 700 tyś. zł za trzy lata łącznie.
Komentarz:
Obecny zapis jest bardzo krzywdzący chociażby dla NAS, fundacja istniej od 21.04.2014 roku a więc 2 lata, przychody za 2017 to 58 000 tyś., Przychody na ten rok 2018 są już na poziomie powyżej 200 000 tyś,  ... Jesteśmy młodą fundacja ale dynamicznie się rozwijającą, dla takich chyba jest ten konkurs. Z tego co obecnie napisane wynika iż  : albo w ogóle nie możemy składać  ? ponieważ piszecie o jakiejś kwocie 66 667 zł? choć jest nie jasne z czego to wynika, lub możemy ale tylko i wyłącznie na kwotę 87 tyś na każdy rok.
Zastanawiam się z czego wynika takie ograniczenie - czy z przekonania że nie będziemy potrafili zarządzać większą kwotą pieniędzy... W naszym zespole są osoby które w latach 2009-2005 zarządzały w innych organizacja pozarządowych budżetem do 8 000 000 mil. zł  , więc posiadają doświadczenie. Fakt iż nasza Fundacja powstała w roku 2014 zgodnie z obecnym zapisem wyklucza nas z pozyskania środków które przecież są na rozwój i wzmocnieni instytucjonalne a tego potrzebują młode organizacje.

A więc program który ma wspierać z założenia - wyklucza i wprowadza podziały w organizacjach które przecież działają dla pożytku publicznego...

Jeżeli pozostanie on w takiej formie to będzie to Naprawdę Skandal. Kiedy pojawiły się pierwsze informacje do konkursu myślałam że wreszcie będzie coś co będzie wspierać nasze wysiłki i trud pozyskiwania środków na działalność z której korzystają obywatele, a tym czasem kolejny element wprowadzający konkurencje wśród organizacji. Do przemyślenia....!
Z poważaniem Bożena Szot-Matosek - Prezes Zarządu
Julia Forum Darczyńców w Polsce
Jednostka redakcyjna:
8.4.2
Pierwotne brzmienie zapisu:
Nie dotyczy, ponieważ nie było wcześniej odpowiedniego zapisu.
Proponowane brzmienie zapisu:
Udział w konkursie mogą wziąć organizacje, które w ubiegłym roku osiągnęły przychody powyżej 66 667 zł.
Komentarz:
Warunek określony w punkcie 8.4.2 oznacza, że udział w konkursie mogą wziąć tylko te organizacje, które w ubiegłym roku miały przychody powyżej 66 667 zł. Uważamy, że jest to ważna informacja, która powinna być zapisana w regulaminie wprost (wyraźnie).
Julia Forum Darczyńców w Polsce
Jednostka redakcyjna:
8.5
Pierwotne brzmienie zapisu:
Nie dotyczy - uwaga polega na wskazaniu problemu.
Proponowane brzmienie zapisu:
Nie dotyczy - uwaga polega na wskazaniu problemu.
Komentarz:
Wzory sprawozdań nie zostały przedstawione do konsultacji, więc nie wiadomo, jakie będą wymogi dotyczące sprawozdania finansowego. Mamy wątpliwości, czy zapis o ryczałtowym rozliczaniu dotacji (z rezultatów) jest spójny z zapisem dotyczącym kwalifikowalności wydatków.

Jest ryzyko, że w efekcie projekty będą rozliczane podwójnie: ryczałtowo (z rezultatów), i jednocześnie ze szczegółowych wydatków. Ponadto wprowadzi to znaczny poziom niepewności dla organizacji, czy w razie kontroli, kontrolerzy nie uznają jakiegoś wydatku za niekwalifikowany, choćby rozliczenie z rezultatów zostało przyjęte.
Julia Forum Darczyńców w Polsce
Jednostka redakcyjna:
8.4.2
Pierwotne brzmienie zapisu:
Nie dotyczy - uwaga ma charakter ogólny.
Proponowane brzmienie zapisu:
Nie dotyczy - uwaga ma charakter ogólny.
Komentarz:
Nie wiadomo, dlaczego za kryterium przyjęto przychody, a nie wydatki koszty). Mamy wątpliwości, co do jego zasadności.

Praktyka pokazuje, że organizacje mogą z góry otrzymać środki na jakiś okres albo wręcz przeciwnie - organizacje mogą ponieść koszty w danym roku, jednak nie mają przychodów (ma to często miejsce w przypadku dotacji od instytucji publicznych, które z opóźnieniem przekazują środki).
Aleksander Zmuda Trzebiatowski
Jednostka redakcyjna:
8.4
Pierwotne brzmienie zapisu:
-
Proponowane brzmienie zapisu:
-
Komentarz:
Brak sposobu definiowania maksymalnej kwoty dotacji w przypadku grup partnerskich  ? Suma? Dochody lidera?
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
e
Pierwotne brzmienie zapisu:
e. przewidziane we wniosku,
Proponowane brzmienie zapisu:
Do usunięcia
Komentarz:
Jak ma się ten zapis do rozliczenia przez rezultaty? Zgodnie z Regulaminem rozliczanie ma być przez osiągnięte rezultaty, nie przez wykonanie wydatków "przewidzianych we wniosku".
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
8.4
Pierwotne brzmienie zapisu:
8.4 Wysokość dotacji udzielanej w ramach Konkursu i wkład własny
Proponowane brzmienie zapisu:
Uzupełnienie o zapisy dotyczące partnerstwa.
Komentarz:
Brak zasad dotyczących podziału dotacji/obliczania dotacji w przypadku partnerstwa. Ile może uzyskać dotacji rocznej partnerstwo organizacji o przychodzie 50 tys. z organizacją o przychodzie 10 tys? Jak liczona jest łączna kwota dotacji i na jakich zasadach jest dzielona pomiędzy partnerów. Czy partner o przychodzie 10 tys może otrzymać w takim przypadku dotację roczną w projekcie np 3-letnim w wysokości 90 tys?
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
8.4 1
Pierwotne brzmienie zapisu:
W ramach niniejszego Konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości od 100 tys. zł
do 700 tys. zł.
Proponowane brzmienie zapisu:
Brak informacji o minimalnej rocznej kwocie dotacji. Punkt 2 jest niejasny.
Komentarz:
Niejasna kalkulacja dopuszczalnej kwoty dotacji (rozumując budżet roczny 22 tys., 150%, projekt 3-letni = 31 +31 + 31 = 93 - nadal za mało). Ogranicza dostępność do Programu organizacjom o przychodzie rocznym niższym niż 22 tys zł co zgodnie z 15 stroną Programu to aż 42% wszystkich organizacji!!!!!! Nawet więcej, gdyż 42% dotyczy organizacji poniżej 10 tys.!!!! Co więcej wyeliminuje to z możliwości realizacji ofert w ramach Programu wszystkie organizacje młode i małe!!!! W jakim stopniu jest to odpowiedź na postawioną diagnozę i konieczność wspierania tych właśnie organizacji i przeciwdziałania oligarchizacji?
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
2 i 4
Pierwotne brzmienie zapisu:
2. Minimalny okres realizacji działań zaplanowanych we wniosku wynosi 2 lata.
3. Maksymalny okres realizacji działań zaplanowanych we wniosku wynosi 3 lata.
4. Termin realizacji zadania dzieli się na trzy okresy finansowania:
a. od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,
b. od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
c. od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
5. Termin realizacji zadania jest tożsamy z okresem ponoszenia wydatków związanych
z realizacją zadań.
Proponowane brzmienie zapisu:
Do zmiany
Komentarz:
Brak spójności między zapisami - niejasne zapisy. Pkt 2 mówi: Minimalny okres realizacji działań zaplanowanych we wniosku wynosi 2 lata. natomiast termin realizacji zadania dzieli się na trzy okresy finansowania c. od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. co w rozumieniu łącznym z zapisem Termin realizacji zadania jest tożsamy z okresem ponoszenia wydatków związanych
z realizacją zadań. dopuszcza możliwość realizacji zadań rocznych, gdyż w tym terminie będą kwalifikowane środki.
Aleksander Zmuda Trzebiatowski
Jednostka redakcyjna:
8.4.2
Pierwotne brzmienie zapisu:
Wartość środków przekazywanych w ramach dotacji na dany rok nie może przekroczyć
150% wartości przychodów, które Wnioskodawca osiągnął w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku.
Proponowane brzmienie zapisu:
REZYGNACJA Z ZAPISU
LUB
PATRZ UWAGI W KOMENTARZU
Komentarz:
Jeśli dobrze rozumiem sensem zapisu jest zabezpieczenie instytucji zarządzającej, aby nie dochodziło do sytuacji wypaczenia idei konkursu i np. organizacja przez 3 lata jako jedyne źródło dochodu będzie miała dotację z tego konkursu, jednak nie wpłynie to znacząco na zwiększenie jej aktywności i rozwój.
Jednak w tym brzmieniu ze startowania w konkursie są wykluczone wszystkie małe organizacje, które w roku ubiegłym osiągnęły przychody poniżej 66 666,66 zł (cóż za liczba  ;) ) lub 22 222,22 zł (jeżeli kwota dofinansowania dotyczy trzech lat), dodatkowo wykluczone ze startowania w konkursie są organizacje młode, które zarejestrowały się w tym roku, lub w poprzednim (np. w trakcie).

Nie wiem czy taka była idea przy konstruowaniu tego zapisu? Jeśli konkurs jest dedykowany dla organizacji już "doświadczonych" to warto byłoby o tym wspomnieć w programie i w regulaminie w celach konkursu.

Z drugiej strony przez ten zapis pokrzywdzone są również organizacje najaktywniejsze - czyli stosunkowo młode, jednak dynamicznie się rozwijające, gdyż konkurs organizowany jest na koniec roku a nie dopuszcza np. zaliczenia przychodu za rok bieżący do dnia złożenia wniosku. I tak potwierdzeniem przychodu jest oświadczenie składającego wniosek, więc uważam że można by wówczas dopuścić opcję podania dochodu za rok aktualny (później w ramach monitoringu można sprawdzić bilans za rok poprzedni już w trakcie realizacji w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia). Tego typu organizacje jeżeli dobrze rozumiem idee konkursu nie powinny być również w żaden sposób pokrzywdzone - są aktywne, szybko się rozwijają, lecz nie mają żadnej stabilności finansowej i planowania finansów na dłuższy okres, gdyż ich cykl życia jest od projektu do projektu.
Z obserwacji znam organizacje, które w pierwszym roku miały przychód 0 zł (rejestrowane w ostatnich miesiącach roku), w drugim roku (a zarazem pierwszym faktycznym pełnym roku funkcjonowania) kilka- kilkanaście tysięcy zł, w trzecim roku 150 000 zł (więc wzrost ponad dziesięciokrotny przychodu), a w roku bieżącym już ponad 500 000 zł (a rok jeszcze trwa), więc znów 3-4 krotny wzrost przychodów.
Aleksander Zmuda Trzebiatowski
Jednostka redakcyjna:
8.4.1
Pierwotne brzmienie zapisu:
W ramach niniejszego Konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości od 100 tys. zł
do 700 tys. zł.
Proponowane brzmienie zapisu:
W ramach niniejszego Konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości od 100 tys. zł
do 700 tys. zł
na cały okres realizacji zadania  / na każdy okres (rok) realizacji zadania.
Komentarz:
Zapis jest nie jasny czy to wartość łączna na cały okres realizacji zadania czy też to kwota na rok?
Filip Gołębiewski
Jednostka redakcyjna:
8.4.2
Pierwotne brzmienie zapisu:
Wartość środków przekazywanych w ramach dotacji na dany rok nie może przekroczyć
150% wartości przychodów, które Wnioskodawca osiągnął w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok złożenia wniosku.
Proponowane brzmienie zapisu:
rezygnacja z zapisu
Komentarz:
Ten zapis praktycznie wyklucza młode, ale prężnie działające organizacje z samodzielnego startowania w konkursie. W obecnym kształcie oznacza on w praktyce, że o znaczące środki mogą ubiegać się jedynie organizacje założone w 2016 roku lub wcześniej. Jest to zapis wykluczający organizacje powstałe później, tymczasem wiele z nich ma przemyślane plany działań na wiele kolejnych lat i chciałoby móc skorzystać ze środków przeznaczonych na ten konkurs. Jest to powielenie złego mechanizmu wykluczającego, który działa przy środkach unijnych, gdzie organizacja może się ubiegać tylko o tyle środków ile wykazała w poprzednim roku. PROO jawiło się jako szansa na rozwój także dla młodych organizacji, skoro nie mogą w zasadzie korzystać ze środków unijnych. Jedynym sposobem weryfikacji potencjału finansowego organizacji powinna być treść wniosku i opisane: dotychczas zrealizowane działania, pomysłowość, plan, cele i strategie.
Pomorskie Stowarzyszenie Aktywności Terenowej PSAT
Jednostka redakcyjna:
8.4 Wysokość dotacji udzielanej w ramach Konkursu i wkład własny
Pierwotne brzmienie zapisu:
2. Wartość środków przekazywanych w ramach dotacji na dany rok nie może przekroczyć
150% wartości przychodów, które Wnioskodawca osiągnął w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok złożenia wniosku.
Proponowane brzmienie zapisu:
Zrezygnować z zapisu.
Komentarz:
Ten zapis praktycznie wyklucza organizacje pozarządowe, które opierają swoje finanse głównie na składkach i darowiznach. Jest wiele dużych organizacji pozarządowych, obejmujących swoją działalnością szeroką społeczność, które posiadają mały przychód, często nie przekraczający 10 tysięcy złotych. Są to głównie organizacje opierające swoją działalność na wolontariacie. Ten zapis wyklucza wszystkie NGO-sy z przychodem rocznym poniżej 22 tysięcy złotych.
Intelforma Sp. z o.o.
Jednostka redakcyjna:
8.4 Wysokość dotacji udzielanej w ramach Konkursu i wkład własny
pkt. 2
Pierwotne brzmienie zapisu:
2. Wartość środków przekazywanych w ramach dotacji na dany rok nie może przekroczyć
150% wartości przychodów, które Wnioskodawca osiągnął w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok złożenia wniosku.
Proponowane brzmienie zapisu:
proponowane jest wykreślenie zapisu
Komentarz:
Zapis faworyzuje organizacje już rozwinięte i obracające znacznymi instrumentami finansowymi. Tymczasem Program ma na celu wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji, a wsparcia tego niejednokrotnie najbardziej potrzebują właśnie nowo powstałe organizacje, będące często na etapie start-upu społecznego. Wsparcie instytucjonalne małych i nowo utworzonych podmiotów może być motorem rozwoju tych wszystkich organizacji, które powstały w nowej dla organizacji pozarządowych rzeczywistości związanej z utworzeniem w 2017 r. Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - powstało i wciąż powstaje wiele organizacji chcących realizować swoje cele statutowe właśnie w oparciu o współpracę z NIW i realizację jego programów. Dlatego też warto dać szansę nowym podmiotom, które w roku poprzedzającym mogły jeszcze nie funkcjonować, czy osiągać niskie przychody. Ewentualnie można wprowadzić próg dotacyjny dla nowych organizacji, który mógłby wynosić np. 50 000 zł na każdy rok realizacji projektu.
Komentarze ogólne (9) pokaż
Załączniki (3)
logotyp
© 2020 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych