Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 1A PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 1a Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku wstępnego i Wniosku pełnego, wzór Karty oceny formalnej, wzór Karty oceny merytorycznej wniosku wstępnego i pełnego. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na dobrą współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<1213345161748294106111412113>
przejdź do strony:  
Komentarze (4)
użytkownikkomentarz
Julia Forum Darczyńców w Polsce
Jednostka redakcyjna:
4.
Pierwotne brzmienie zapisu:
Nie dotyczy - uwaga polega na wskazaniu problemu.
Proponowane brzmienie zapisu:
Nie dotyczy - uwaga polega na wskazaniu problemu.
Komentarz:
Zakres organizacji uprawnionych do ubiegania się o dotacje jest bardzo szeroki (nie ma żadnego ograniczenia tematycznego). Jedynym kryterium ograniczającym możliwość udziału w konkursie jest wysokość ubiegłorocznych przychodów.

Ze względu na to, że liczba dotacji jest ograniczona (800 dotacji do 2030 roku) poddajemy pod rozwagę zdefiniowanie innych kryteriów dostępu do tych dotacji np. poprzez określenie priorytetowych obszarów tematycznych dla poszczególnych konkursów albo poprzez zróżnicowanie organizacji na np. większe, o dłuższym stażu i większym doświadczeniu (przy utrzymaniu określonego procentu ubiegłorocznych przychodów) i na mniejsze (w tym przypadku można ustanowić limit kwotowy zamiast określać procent ubiegłorocznych przychodów).

Dzięki wprowadzeniu dodatkowych kryteriów organizacje mogłyby ocenić, czy w danym konkursie mają szansę uzyskać dotację i w przypadku odpowiedzi negatywnej nie traciłyby niepotrzebnie czasu na przygotowanie wniosku.
Dorota Żyro
Jednostka redakcyjna:
4. Przedmiot konkursu
Pierwotne brzmienie zapisu:
Dotacje udzielane w ramach Priorytetu 1a będą przeznaczone wyłącznie na:
1. Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego.
2. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych, w tym:
budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie
perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy
i zarządzania organizacją.
3. Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji
środowisk organizacji sektora pozarządowego.
Proponowane brzmienie zapisu:
Dotacje udzielane w ramach Priorytetu 1a będą przeznaczone wyłącznie na:
1. Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego.
2. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych, w tym:
budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie
perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy
i zarządzania organizacją.
3. Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji
środowisk organizacji sektora pozarządowego.
4.Wspieranie współpracy międzynarodowej polegającej na promocji wypracowanych autorskich rozwiązań,, koncepcji i dorobku przez sektor pozarządowy
Komentarz:
Aspekt współpracy międzynarodowej jest zazwyczaj marginalizowany uwzględnienie możliwości wsparcia inicjatyw międzynarodowych da wielu organizacjom możliwość konfrontacji w szerszej skali koncepcyjnych i badawczych dokonań własnych  .
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
6.1. Uprawnieni Wnioskodawcy
Pierwotne brzmienie zapisu:
O dotację w ramach Konkursu ubiegać się mogą:
Proponowane brzmienie zapisu:
Uzupełnienie zbioru podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji o: spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki działające non profit.
Komentarz:
Brak zasadności dla wykluczania ze zbioru "organizacji obywatelskich" podmiotów takich jak spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego czy spółki działające non profit. Są to organizacje stanowiące element III sektora i powinny być dopuszczone do udziału w konkursie. Brak zasadności do dyskryminacji i wyłączania ich z katalogu podmiotów uprawnionych.
Janusz Wiśniewski
Jednostka redakcyjna:
4. Przedmiot Konkursu.
Pierwotne brzmienie zapisu:
Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji na zadania polegające na realizacji przez organizacje obywatelskie działań misyjnych...
Proponowane brzmienie zapisu:
Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji na zadania polegające na realizacji przez organizacje obywatelskie działań misyjnych tj. statutowych organizacji  ...
Komentarz:
Potrzebne jest precyzyjne określenie pojęcia działań misyjnych: czy chodzi o cele statutowe (co sugeruje misja ukierunkowana na cele).
Komentarze ogólne (9) pokaż
Załączniki (3)
logotyp
© 2020 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych