Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 1A PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 1a Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku wstępnego i Wniosku pełnego, wzór Karty oceny formalnej, wzór Karty oceny merytorycznej wniosku wstępnego i pełnego. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na dobrą współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<1213345161748294106111412113>
przejdź do strony:  
Komentarze (2)
użytkownikkomentarz
Julia Forum Darczyńców w Polsce
Jednostka redakcyjna:
6.2.2
Pierwotne brzmienie zapisu:
Nie dotyczy - uwaga polega na wskazaniu błędu.
Proponowane brzmienie zapisu:
Nie dotyczy - uwaga polega na wskzaniu błędu.
Komentarz:
W tym punkcie przez pomyłkę pojawia się określenie „Beneficjent” w odniesieniu do organizacji, które mogą tworzyć grupy partnerskie.
Janusz Wiśniewski
Jednostka redakcyjna:
6.2 Grupa partnerska, pkt. 2
Pierwotne brzmienie zapisu:
Grupa partnerska może być tworzona przez Beneficjenta oraz inne podmioty uprawnione do udziału w Konkursie lub podmioty nieuprawnione do udziału w Konkursie przy czym przepływy finansowe do partnerów, którymi są podmioty nieuprawnione do udziału w konkursie są niedozwolone.
Proponowane brzmienie zapisu:
Grupa partnerska tworzona jest przez podmioty uprawnione do udziału w konkursie. Możliwe są przepływy finansowe pomiędzy Partnerami.
Komentarz:
Podmiot nieuprawniony, a zatem taki, którego cele statutowe czy też inna podstawa prawna funkcjonowania nie są zgodne z celami konkursu i Programu nie powinny być beneficjentami programu. Mogą uczestniczyć w realizacji zadań po prostu w roli wykonawców usług czy dostawców towarów itp., lecz nie są rozumiani jako Partnerzy w realizacji zadania.
Komentarze ogólne (9) pokaż
Załączniki (3)
logotyp
© 2020 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych