Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 1A PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 1a Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku wstępnego i Wniosku pełnego, wzór Karty oceny formalnej, wzór Karty oceny merytorycznej wniosku wstępnego i pełnego. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na dobrą współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<213345161748294106111412113141>
przejdź do strony:  
Komentarze (4)
użytkownikkomentarz
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
6.3
Pierwotne brzmienie zapisu:
Całość
Proponowane brzmienie zapisu:
Proponowane usunięcie, przeformułowanie. Zapisanie w prosty sposób.
Komentarz:
Z zapisu wynika, że każda organizacja może być raz liderem/złożyć samodzielnie ofertę oraz dowolną liczbę razy partnerem (brak limitu pełnienia funkcji partnera).
W efekcie jedna organizacja może korzystać z dotacji wielokrotnie w ramach programu (raz jako lider, wielokrotnie jako partner), co spowoduje, iż środki trafią do mniejszej liczby organizacji - ograniczą dostępność do Programu. Tworzone będą fikcyjne partnerstwa tylko by mieć okazję na otrzymanie kolejnej dotacji. JEDEN dobrze napisany wniosek pozwoli jednej organizacji otrzymać dotację w ramach KILKU/KILKUNASTU projektów.
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
6.3.1
Pierwotne brzmienie zapisu:
W ramach niniejszego konkursu uprawniona organizacja może złożyć jeden wniosek.
Proponowane brzmienie zapisu:
Proponowane usunięcie tutaj lub na stronie 7.
Komentarz:
Powtórzenie zapisu ze strony 7 (pkt 4).
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
7.g.h.
Pierwotne brzmienie zapisu:
g. zasady rozliczania wydatków ponoszonych w ramach dotacji,
h. sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron
z porozumienia (umowy).
Proponowane brzmienie zapisu:
Zapis niespójny z punktami 4-6
Komentarz:
Zasady rozliczania wydatków publicznych określone są w ustawach o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości. Co więcej, w pkt 5 zapisane jest, że to lider ponosi odpowiedzialność za rozliczenie dotacji.
Kwestie związane z punktem h reguluje Kodeks Cywilny i KPC. Brak zasadności dla wprowadzania takiego zapisu.
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
Punkty: 4,5,6
Pierwotne brzmienie zapisu:
4. Liderem grupy partnerskiej, reprezentującym grupę na zewnątrz jest Wnioskodawca
(Beneficjent), który odpowiada wobec NIW za realizację i rozliczenie Umowy.
5. Lider grupy partnerskiej (Beneficjent) ponosi całkowitą odpowiedzialność za osiągnięcie
zakładanych rezultatów zadania i rozliczenie dotacji.
6. Odpowiedzialność lidera ma wymiar finansowy, co oznacza, że zwrot środków z
odsetkami z tytułu korekt finansowych jest obowiązkiem lidera, nawet jeśli
nieprawidłowości zostały spowodowane przez innego partnera. Lider może następnie
rozliczać się z innym partnerem zgodnie z zapisami łączącego ich porozumienia albo
umowy o partnerstwie.
Proponowane brzmienie zapisu:
Usunięcie zapisów - przeformułowanie ich na zapis wprowadzający odpowiedzialność solidarną partnerów.
Komentarz:
Proponowany zapis nie jest zgodny z koncepcją zaufania społecznego. Brak uzasadnienia dla ponoszenia odpowiedzialności przez lidera za całość zadania w przypadku gdy partnerzy otrzymują środki z dotacji. Zasada SOLIDARNEJ odpowiedzialności powinna zostać zachowana. Przy pozostawieniu zapisu w obecnym brzmieniu, faktycznie będzie on zniechęcał organizacje do składania wniosków partnerskich (brania odpowiedzialności za innych) co w efekcie wpłynie negatywnie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego - obniżenie poziomu kapitału społecznego poprzez osłabienie potencjału organizacji w Polsce do współpracy, do kooperacji.
Komentarze ogólne (9) pokaż
Załączniki (3)
logotyp
© 2020 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych