Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 4 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 4 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie rozwoju instytucjonalnego think tanków obywatelskich. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzory kart oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<71849210112121311441516174184191>
przejdź do strony:  
Komentarze (4)
użytkownikkomentarz
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
2. Złożenie wniosku przez podmiot uprawniony do udziału w
Konkursie
Pierwotne brzmienie zapisu:
2. Złożenie wniosku przez podmiot uprawniony do udziału w
Konkursie
Proponowane brzmienie zapisu:
Kryterium niespójny z zapisami dot. grup partnerskich. Wniosek może zostać złożony przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie (np. parta polityczna). Nie może być ona jedynie liderem w grupie partnerskiej. Należy przeformułować, iż Wnioskodawca (w przypadku wniosku indywidualnego) lider grupy partnerskiej jest podmiotem uprawnionym do udziału w Konkursie.
OFOP Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Jednostka redakcyjna:
pkt 10.2 ust. 8-9
Pierwotne brzmienie zapisu:
8. Dyrektor w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania może uznać
odwołanie za uzasadnione i informuje o tym Wnioskodawcę w sposób, o którym mowa
w ust. 3, albo przekazuje odwołanie wraz z dokumentacją do rozpatrzenia
Przewodniczącemu Komitetu. Informacja o sposobie rozpatrzenia odwołania będzie
także niezwłocznie udostępniana w Generatorze Wniosków oraz zostanie przekazana
na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy.
9. Przewodniczący Komitetu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania uznaje je albo
oddala i niezwłocznie przekazuje rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem do NIW.
Proponowane brzmienie zapisu:
8. Dyrektor w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania może uznać odwołanie za uzasadnione i informuje o tym Wnioskodawcę w sposób, o którym mowa w ust. 3, albo przekazuje odwołanie wraz z dokumentacją do rozpatrzenia Przewodniczącemu Komitetu. Informacja o sposobie rozpatrzenia odwołania będzie także niezwłocznie udostępniana w Generatorze Wniosków oraz zostanie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy.
9. Przewodniczący Komitetu w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania uznaje je albo
oddala i niezwłocznie przekazuje rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem do NIW.

Terminy na uznanie odwołania za uzasadnione albo przekazanie go Przewodniczącemu KPP przez Dyrektora NIW oraz na uznanie albo oddalenie odwołania przez Przewodniczącego wyznaczono na, odpowiednio, 3 dni oraz 7 dni. Postanowienie jest niezgodnie z § 9 ust. 6-7 Projektu Rozporządzenia, zgodnie z którymi oba terminy wynoszą 14 dni.
OFOP Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Jednostka redakcyjna:
pkt 10.2 pkt 7
Pierwotne brzmienie zapisu:
7. Odwołanie złożone po terminie, o którym mowa w ust. 5, podlega odrzuceniu bez badania jego zasadności.
Proponowane brzmienie zapisu:
7. Odwołanie złożone po terminie, o którym mowa w ust. 5, podlega odrzuceniu bez
badania jego zasadności przez Przewodniczącego Komitetu.

Postanowienie stanowi, że odwołanie złożone po terminie podlega odrzuceniu bez badania jego zasadności, nie określa zatem, kto je odrzuca. Zgodnie z § 9 ust. 5 Rozporządzenia oddala je Instytucja Zarządzająca. W stanowisku wskazywaliśmy, że przepis ten nie realizuje w pełni zasady dwuinstancyjności i zaproponowaliśmy zmianę polegającą na przeniesieniu kompetencji do stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania na organ wyższego stopnia, tak jak ma to miejsce ogólnym postępowaniu administracyjnym (art. 134 k.p.a.). Wnioskujemy o wprowadzenie takiej zmiany również w projekcie Regulaminu.
OFOP Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Jednostka redakcyjna:
pkt 10.2 ust 5
Pierwotne brzmienie zapisu:
5. Wnioskodawcom, których wnioski po ocenie formalnej zostały odrzucone, przysługuje
odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu
za pośrednictwem NIW w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji informacji, o której
mowa w ust. 3.
Proponowane brzmienie zapisu:
5. Wnioskodawcom, których wnioski po ocenie formalnej zostały odrzucone, przysługuje
odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu
za pośrednictwem NIW w terminie 14 dni od dnia publikacji informacji, o której
mowa w ust. 3.

Termin na odwołanie od wyników oceny formalnej wyznaczono na 3 dni od dnia publikacji informacji o wynikach. Postanowienie jest niezgodne z § 9 ust. 3 Rozporządzenia, zgodnie z którym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni. Ponadto w stanowisku do Projektu Rozporządzenia wnioskowaliśmy o wydłużenie tego terminu przynajmniej do 14 dni od dnia publikacji, na wzór art. 129 § 2 k.p.a.
Komentarze ogólne (6) pokaż
logotyp
© 2020 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych