Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 4 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 4 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie rozwoju instytucjonalnego think tanków obywatelskich. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzory kart oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<12345617184921011212131>
przejdź do strony:  
Komentarze (4)
użytkownikkomentarz
Jan M. Grabowski
Jednostka redakcyjna:
6.1 Podmioty uprawnione do udziału w konkursie
Pierwotne brzmienie zapisu:
"W ramach Konkursu o dotacje mogą ubiegać się wyłącznie think tanki definiowane jako organizacje, które opracowują badania, analizy i opinie związane ze sprawami krajowymi lub międzynarodowymi w celu merytorycznego wspierania procesów podejmowania strategicznych decyzji lub przyjmowania rozwiązań i regulacji."
Proponowane brzmienie zapisu:
Definicja nie jest precyzyjna. Proponuję jej doprecyzowanie przy jednoczesnym doprecyzowaniu kręgu uprawnionych podmiotów (dzięki czemu wykorzystany będzie w szerszym stopniu potencjał III sektora):

"W ramach Konkursu o dotacje mogą ubiegać się wyłącznie think tanki definiowane jako organizacje, które w ramach działalności statutowej m.in. opracowują badania i/lub tworzą analizy i/lub wydają opinie związane ze sprawami krajowymi lub międzynarodowymi w celu wspierania procesów podejmowania decyzji w obszarze polityk publicznych, w tym przez administrację publiczną różnych szczebli lub przyjmowania rozwiązań i regulacji o charakterze prawnym w obszarze polityk publicznych."

Wydaje się, że z punktu widzenia finansów publicznych ważne jest zorientowanie wsparcia na think-tanki koncentrujące się na kwestiach występujących w politykach publicznych, a nie wyłącznie decyzji doraźnych podejmowanych w dowolnym obszarze tematycznym/problemowym. W świetle obecnej definicji "podejmowanie strategicznych decyzji" może dotyczyć każdego typu instytucji, a nawet grup osób. Jednocześnie warto w definicji wskazać, że działania o charakterze badań, analiz i opinii winny wynikać z postanowień statutu wnioskującego. Oznacza to, że nie jest najważniejsza chęć lub nawet doświadczenie w prowadzeniu wybranych działań, ale ich "umocowanie" w statucie organizacji, co pozwoli aplikować o środki podmiotom orientującym swoją działalność na tworzenie analiz, badań i opinii bez względu na ich dotychczasowe doświadczenia. Tym samym, realizacja projektów/ofert w ramach przedmiotowego konkursu pozwoli pełniej realizować założenia PROO akcentujące rozwój organizacji i ich włączenie w debatę publiczną/polityki publiczne.
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
3.
Pierwotne brzmienie zapisu:
W ramach Konkursu o dotacje mogą ubiegać się wyłącznie think tanki definiowane jako
organizacje, które opracowują badania, analizy i opinie związane ze sprawami krajowymi
lub międzynarodowymi w celu merytorycznego wspierania procesów podejmowania
strategicznych decyzji lub przyjmowania rozwiązań i regulacji
Proponowane brzmienie zapisu:
Definicja TT jest mało ostra. W jaki sposób będzie weryfikowane czy dany podmiot jest uprawniony? Na podstawie opisu działalności we wniosku?
Ewa Pintera
Jednostka redakcyjna:
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
Pierwotne brzmienie zapisu:
W ramach Konkursu o dotacje mogą ubiegać się wyłącznie think tanki definiowane jako
organizacje, które opracowują badania, analizy i opinie związane ze sprawami krajowymi
lub międzynarodowymi w celu merytorycznego wspierania procesów podejmowania
strategicznych decyzji lub przyjmowania rozwiązań i regulacji.
Proponowane brzmienie zapisu:
W ramach Konkursu o dotacje mogą ubiegać się wyłącznie think tanki definiowane jako
organizacje, które opracowują badania, analizy i opinie związane ze sprawami krajowymi
lub międzynarodowymi, bądź organizacje planujące rozpoczęcie takiej działalności, w celu merytorycznego wspierania procesów podejmowania strategicznych decyzji lub przyjmowania rozwiązań i regulacji.
Radzimir Koniecpolski
Jednostka redakcyjna:
6.1. Uprawnieni Wnioskodawcy pkt 4
Pierwotne brzmienie zapisu:
4. Podmiotami nieuprawnionymi do składania wniosków w Konkursie są:
a. podmioty wskazane w art. 3 ust. 4 UoDPPioW tj. partie polityczne, związki
zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, a także fundacje
utworzone przez partie polityczne,
b. spółki prawa handlowego będące państwowymi lub samorządowymi osobami
prawnymi.
Proponowane brzmienie zapisu:
4. Podmiotami nieuprawnionymi do składania wniosków w Konkursie są w szczególności:
a. podmioty wskazane w art. 3 ust. 4 UoDPPioW tj. partie polityczne, związki
zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, a także fundacje
utworzone przez partie polityczne,
b. spółki prawa handlowego będące państwowymi lub samorządowymi osobami
prawnymi.
c. uczelnie publiczne i niepublliczne.
d. instytuty badawcze.
Komentarze ogólne (6) pokaż
logotyp
© 2020 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych