Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 1A PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 1a Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku wstępnego i Wniosku pełnego, wzór Karty oceny formalnej, wzór Karty oceny merytorycznej wniosku wstępnego i pełnego. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na dobrą współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
1231345678911011112134>
przejdź do strony:  
Komentarze (13)
użytkownikkomentarz
Krzysztof Jakubowski
Jednostka redakcyjna:
Pkt. 11.1 Kryteria oceny merytorycznej wniosków wstępnych
Pierwotne brzmienie zapisu:
Suma punktów oceny merytorycznej wniosku wstępnego: 10 pkt
Proponowane brzmienie zapisu:
Suma punktów oceny merytorycznej wniosku wstępnego: 20 pkt
Komentarz:
Zaledwie dziesięciopunktowa skala ocen spowoduje bardzo zbliżone oceny dla wniosków o różnej jakości. Rzadziej zdarzy się rozbieżność 30% w ocenie dwóch ekspertów. Jednak z drugiej strony, ocena na tym etapie jest kluczowa, bo decyduje czy wniosek przejdzie do dalszej oceny. Niewielka skala punktowa może negatywnie wpłynąć na oceny, zwłaszcza że z przedstawionej tabeli nie wynika, aby kryteria oceny były sztywne (każdy oceniający może oceniać wg własnego uznania). Zwiększenie rozpiętości punktów (przynajmniej od 0 do 20) przyczyni się do zwiększenia możliwości oceny wniosków przez ekspertów.
OFOP Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Jednostka redakcyjna:
pkt 14 ust. 3, s. 22-23
Pierwotne brzmienie zapisu:
3. Beneficjent nie może dokonywać płatności związanych z realizacją zadania w terminach
innych niż wskazane w Umowie. W szczególności dotyczy to np. wydatków związanych
z eksploatacją, za które faktury wystawiane są w miesiącu następnym. Podatek od osób fizycznych, z którymi podpisano umowy należy opłacić do ostatniego dnia realizacji
zadania, składki ZUS za dany miesiąc co do zasady należy płacić w następnym miesiącu,
ale nie jest zabronione zapłacenie składek w miesiącu, za który są one pobierane.
Natomiast faktury za ostatni miesiąc realizacji zadania wystawiane w następnym
miesiącu, np. telefon bądź inne usługi eksploatacyjne należy zaliczkowo zapłacić
w miesiącu, w którym kończy się realizacja zadania.
Proponowane brzmienie zapisu:
3. Beneficjent może dokonywać płatności związanych z realizacją zadania w terminach
innych niż wskazane w Umowie, gdy dotyczy to płatności za ostatni miesiąc realizacji zadania, na podstawie faktur wystawionych w miesiącu następnym.
Komentarz:
Dokonywanie płatności zaliczkowej bez rachunku, faktury lub umowy potwierdzającej poniesiony wydatek powoduje ryzyko braku rzetelności prowadzenia rozliczeń, które powinny być dokonywane na podstawie tych dokumentów finansowych. Ponadto w przypadku niektórych usług nie ma możliwości określenia ostatecznej wysokości wynagrodzenia za ich świadczenie przed upływem okresu rozliczeniowego.
OFOP Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Jednostka redakcyjna:
pkt 18 (ramowy harmonogram Konkursu), s. 27:
Pierwotne brzmienie zapisu:
Ocena formalna wniosków wstępnych - 2 dni robocze od zakończenia naboru

Składanie wniosków pełnych - 2 tygodnie od dnia publikacji wyników oceny
merytorycznej wniosków wstępnych

Procedura odwoławcza w zakresie oceny formalnej wniosków wstępnych - 2 tygodnie od dnia zakończenia naboru wniosków wstępnych
Proponowane brzmienie zapisu:
Ocena formalna wniosków wstępnych - 5 dni roboczych od zakończenia naboru

Składanie wniosków pełnych - 30 dni od dnia publikacji wyników oceny
merytorycznej wniosków wstępnych

Procedura odwoławcza w zakresie oceny formalnej wniosków wstępnych - 4 tygodnie od dnia zakończenia naboru wniosków wstępnych
Komentarz:
W harmonogramie:
- przewiduje się jedynie 2 dni na ocenę formalną wniosków - ze względu na możliwą ilość złożonych wniosków termin ten może być zbyt krótki.
- przewiduje się zbyt krótkie terminy na nabór wniosków i procedurę odwoławczą (postanowienia niezgodne z § 9 ust. 6-7 oraz § 13 ust. 1 Projektu Rozporządzenia, zgodnie z którymi oba terminy wynoszą 14 dni.
OFOP Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Jednostka redakcyjna:
pkt 12.3 ust. 2, s. 20
Pierwotne brzmienie zapisu:
2. Dyrektor do udziału w panelu ekspertów zaprasza nie mniej niż 1/5 spośród wszystkich ekspertów oceniających wnioski pełne.
Proponowane brzmienie zapisu:
2. Dyrektor do udziału w panelu ekspertów zaprasza wszystkich ekspertów oceniających wnioski pełne.
Komentarz:
Postanowienie stanowi, że Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności do udziału w panelu ekspertów zaprasza nie mniej niż 1/5 spośród wszystkich ekspertów oceniających wnioski pełne. Tymczasem zgodnie z § 15 ust. 1 Projektu Rozporządzenia, panel powinien być złożony ze wszystkich ekspertów oceniających wnioski pełne.
OFOP Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Jednostka redakcyjna:
pkt 11.2, s. 17 oraz pkt 12.2 ust. 1, s. 19
Pierwotne brzmienie zapisu:
11.2 Zasady oceny merytorycznej wniosków wstępnych
Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące zasady oceny merytorycznej wniosków
wstępnych:
2. Eksperci zewnętrzni są wyłaniani w drodze otwartego naboru.
3. Ekspertem zewnętrznym może być osoba, której wiedza i doświadczenie zawodowe
odpowiadają zakresowi merytorycznemu Konkursu oraz PROO, a także która posiada
doświadczenie w pracy lub współpracy z sektorem pozarządowym.
4. Przed rozpoczęciem oceny wniosków, każdy ekspert zewnętrzny podpisuje deklarację
bezstronności.
5. W przypadku zaistnienia prawdopodobieństwa konfliktu interesów ekspert zewnętrzny
jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu do NIW oraz wycofania się z oceny
merytorycznej danego wniosku.
6. W przypadku zgłoszenia do NIW konfliktu interesów lub stwierdzenia przez NIW
konfliktu interesów wniosek przekazywany jest do oceny merytorycznej innemu
ekspertowi zewnętrznemu.
7. Wniosek jest oceniany odrębnie przez dwóch ekspertów zewnętrznych.
8. Dane ekspertów oceniających poszczególne wnioski nie są udostępniane
Wnioskodawcom.
9. Ocena merytoryczna wniosku wstępnego odbywa się za pośrednictwem Generatora
Wniosków i zapisywana jest w karcie oceny, której wzór określa Regulamin.
10. Wnioski wstępne umieszczane są na liście rankingowej w kolejności od najwyżej
do najniżej ocenionych według średniej arytmetycznej ocen dwóch ekspertów
zewnętrznych.
11. W przypadku, gdy różnica ocen dwóch ekspertów zewnętrznych przekracza 30% oceny
wyższej, wniosek wstępny jest dodatkowo oceniany przez trzeciego eksperta
zewnętrznego. Po dokonanej ocenie wniosek wstępny jest umieszczany na liście
rankingowej na podstawie średniej arytmetycznej dwóch najbliższych ocen lub, jeśli jest
to niemożliwe, oceny trzeciego eksperta i wyższej z ocen rozbieżnych.
12. Do kolejnego etapu Konkursu (nabór wniosków pełnych) zostają zakwalifikowane
najwyżej ocenione wnioski wstępne, których suma wnioskowanych kwot dotacji nie
przekracza dwukrotności środków przeznaczonych na dotacje w ramach Konkursu.
13. Na podstawie listy rankingowej sporządza się listę wniosków wstępnych
zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu, które
są publikowane na jej stronie podmiotowej NIW oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
14. Nie przewiduje się odwołania od oceny merytorycznej wniosku wstępnego.

12.2 Zasady oceny merytorycznej wniosków pełnych
1. Do oceny merytorycznej wniosku pełnego stosuje się odpowiednio zapisy rozdziału 11.2
ust. 1 – 11 Regulaminu.
Proponowane brzmienie zapisu:
nd.
Komentarz:
Postanowienia, tak samo jak odpowiadające im przepisy Projektu Rozporządzenia, są niezgodne z przepisami Rozdziału 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W związku z tym konieczne jest stworzenie innych reguł oceny merytorycznej. Uzasadnienie uwagi zostało szczegółowo uzasadnione w stanowisku OFOP do Projektu Rozporządzenia (https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//701/12312602/12515805/12515808/dokument354972.pdf)
OFOP Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Jednostka redakcyjna:
pkt 10.2 ust. 8-9, s. 16
Pierwotne brzmienie zapisu:
8. NIW w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania może sam uznać
odwołanie za uzasadnione i informuje o tym Wnioskodawcę w sposób, o którym mowa
w ust. 3, albo przekazuje odwołanie wraz z dokumentacją do rozpatrzenia
Przewodniczącemu Komitetu. Informacja o sposobie rozpatrzenia odwołania będzie
także niezwłocznie udostępniana w Generatorze Wniosków oraz zostanie przekazana
na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy.
9. Przewodniczący Komitetu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania uznaje je albo
oddala i niezwłocznie przekazuje rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem do NIW.
Proponowane brzmienie zapisu:
8. NIW w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania może sam uznać
odwołanie za uzasadnione i informuje o tym Wnioskodawcę w sposób, o którym mowa
w ust. 3, albo przekazuje odwołanie wraz z dokumentacją do rozpatrzenia
Przewodniczącemu Komitetu. Informacja o sposobie rozpatrzenia odwołania będzie
także niezwłocznie udostępniana w Generatorze Wniosków oraz zostanie przekazana
na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy.
9. Przewodniczący Komitetu w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania uznaje je albo
oddala i niezwłocznie przekazuje rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem do NIW.
Komentarz:
Terminy na uznanie odwołania za uzasadnione albo przekazanie go Przewodniczącemu Komitetu ds. Pożytku Publicznego przez Dyrektora NIW oraz na uznanie albo oddalenie odwołania przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego wyznaczono na, odpowiednio, 3 dni oraz 7 dni. Postanowienie jest niezgodnie z § 9 ust. 6-7 Projektu Rozporządzenia, zgodnie z którymi oba terminy wynoszą 14 dni.
OFOP Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Jednostka redakcyjna:
pkt 10.2 ust. 7, s. 15
Pierwotne brzmienie zapisu:
7. Odwołanie złożone po terminie, o którym mowa w ust. 5, podlega odrzuceniu bez
badania jego zasadności.
Proponowane brzmienie zapisu:
7. Odwołanie złożone po terminie, o którym mowa w ust. 5, podlega odrzuceniu bez
badania jego zasadności przez Przewodniczącego Komitetu.
Komentarz:
Postanowienie stanowi, że odwołanie złożone po terminie podlega odrzuceniu bez badania jego zasadności, nie określa zatem, kto je odrzuca. Zgodnie z § 9 ust. 5 Rozporządzenia oddala je Instytucja Zarządzająca. W stanowisku wskazywaliśmy, że przepis ten nie realizuje w pełni zasady dwuinstancyjności i zaproponowaliśmy zmianę polegającą na przeniesieniu kompetencji do stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania na organ wyższego stopnia, tak jak ma to miejsce ogólnym postępowaniu administracyjnym (art. 134 k.p.a.). Wnioskujemy o wprowadzenie takiej zmiany również w projekcie Regulaminu.
OFOP Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Jednostka redakcyjna:
pkt 10.2 ust. 5, s. 15
Pierwotne brzmienie zapisu:
5. Wnioskodawcom, których wnioski po ocenie formalnej zostały odrzucone, przysługuje
odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu
za pośrednictwem NIW w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji informacji, o której
mowa w ust. 3.
Proponowane brzmienie zapisu:
5. Wnioskodawcom, których wnioski po ocenie formalnej zostały odrzucone, przysługuje
odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu
za pośrednictwem NIW w terminie 14 dni roboczych od dnia publikacji informacji, o której
mowa w ust. 3.
Komentarz:
Termin na odwołanie od wyników oceny formalnej wyznaczono na 3 dni od dnia publikacji informacji o wynikach. Postanowienie jest niezgodne z § 9 ust. 3 Rozporządzenia, zgodnie z którym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni. Ponadto w stanowisku do Rozporządzenia wnioskowaliśmy o wydłużenie tego terminu przynajmniej do 14 dni od dnia publikacji, na wzór art. 129 § 2 k.p.a.
OFOP Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Jednostka redakcyjna:
pkt 7 ust. 1 lit. b, s. 9
Pierwotne brzmienie zapisu:
b. nabór wniosków pełnych rozpocznie się w dniu publikacji listy Wnioskodawców,
których wnioski wstępne zostały ocenione najwyżej i będzie trwał 14 dni.
Proponowane brzmienie zapisu:
b. nabór wniosków pełnych rozpocznie się w dniu publikacji listy Wnioskodawców,
których wnioski wstępne zostały ocenione najwyżej i będzie trwał 30 dni.
Komentarz:
Na nabór wniosków pełnych wyznaczono 14-dniowy termin, od dnia publikacji listy Wnioskodawców, których wnioski wstępne zostały ocenione najwyżej. Postanowienie jest niezgodne z § 13 ust. 1 projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (dalej, w pozostałych uwagach: "Projekt Rozporządzenia"), zgodnie z którym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni.
OFOP Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Jednostka redakcyjna:
pkt 2 ust. 3-4, s. 5
Pierwotne brzmienie zapisu:
3. Wartość środków przeznaczonych na Konkurs wynosi … mln zł.
4. Wnioski wstępne w ramach Konkursu można składać wyłącznie za pomocą Generatora
Wniosków dostępnego na stronie www.niw.gov.pl w okresie od … października 2018 r.,
od godz. 12.00 do … października 2018 r., do godz. 15.00.
Proponowane brzmienie zapisu:
nd.
Komentarz:
Brak określenia wartości środków przeznaczonych na konkurs oraz terminu składania wniosków wstępnych powoduje, że nie jest możliwe dokonanie oceny tych postanowień.
Agnieszka Instytut "Ona i On"
Jednostka redakcyjna:
Uwagi dot.s.10 Regulaminu, pozostałe to uwagi ogólne.
Pierwotne brzmienie zapisu:
"Wartość środków przekazywanych w ramach dotacji na dany rok nie może przekroczyć 150% wartości przychodów, które Wnioskodawca osiągnął w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku"
Proponowane brzmienie zapisu:
"Wartość środków przekazywanych w ramach dotacji na dany rok nie może przekroczyć 250% wartości przychodów, które Wnioskodawca osiągnął w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku, za wyjątkiem niżej wymienionych organizacji, których limity nie dotyczą:
1. podejmują tematy bardzo ważne społecznie, ale ich beneficjenci nie są liczni i brakuje innych instytucji, które podejmowałyby tę tematykę: np pacjenci chorujący na rzadkie choroby.

2. Dla organizacji, które podejmują tematy ważne społecznie będące nowymi zjawiskami społecznymi alarmując opinię publiczną, a antidotum na te zjawiska jeszcze nie zostało wplecione w system prawny lub instytucje rządowe, np. cyberuzależnienia wśród młodzieży.

3. Dla organizacji, które podejmują tematy ważne społecznie, którymi zajmuje się mało podmiotów na danym szczeblu (ogólnokrajowym lub lokalnym), np. przeciwdziałanie seksualizacji dzieci, dbanie o trwałość i dobrą kondycję polskich rodzin (na szczeblu ogólnopolskim) czy np. zachęcanie do uprawiania sportu przez seniorów, które choć występuje w skali kraju, to lokalnie, w danej gminie nie jest realizowane.

4. Dla organizacji, które podejmują tematy ważne społecznie i są związane ze sprzeciwem wobec groźnych społecznie ideologii i zjawisk.

5. Dla organizacji patriotycznych
Komentarz:
Powyższe wyjątkom należy także przypisać odpowiednią punktację (premię).
250% - to górna granica, która może, ale nie musi być osiągnięta.
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
zob. uwagi ogólne
Pierwotne brzmienie zapisu:
zob. uwagi ogólne
Proponowane brzmienie zapisu:
zob. uwagi ogólne
Komentarz:
zob. uwagi ogólne
Krzysztof Kamiński
Jednostka redakcyjna:
zob. uwagi ogólne
Pierwotne brzmienie zapisu:
zob. uwagi ogólne
Proponowane brzmienie zapisu:
zob. uwagi ogólne
Komentarz:
Dzień dobry,

przekazujemy uwagi ogólne odnoszące się do całości konsultowanego dokumentu "Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju Regulamin konkursu. Edycja 2018" wraz z Załącznikami.

Z poważaniem
Krzysztof Kamiński
Prezes Zarządu
Fundacja Warsaw Institute
ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa
REGON: 147480813, NIP: 5252608011, KRS: 0000527487

+48 22 417 63 15
office@warsawinstitute.org
Komentarze ogólne (9) pokaż
Załączniki (3)
logotyp
© 2023 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych