Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

KONSULTUJEMY PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2015 ROK

17 września Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015” oraz skierowania go do konsultacji. Oznacza to, że zaczynamy drugi etap konsultacji programu współpracy. Konsultacje będą prowadzone w terminie od dnia 17 września 2014 r. do dnia 29 września 2014 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 oraz pocztą elektroniczną na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl lub faksem pod nr 56 62 18 275. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają swoje opinie, uwagi albo wnioski na formularzu konsultacyjnym. Z projektem dokumentu można zapoznac się tutaj natomiast tekst uchwały dostepny jest tutaj Zapraszamy do udziału w konsultacjach...
Organizator konsultacji: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
12234752678291011124131>
Komentarze (2)
użytkownikkomentarz
Jan M. Grabowski
Aktualny zapis programu:
WSTĘP.
Proponowane zmiany:
Przywrócenie zapisu "Kluczowe dla dobrych relacji między samorządem regionalnym a trzecim sektorem jest zrozumienie, że przekazanie realizacji zadań własnych samorządu służy wzmacnianiu interesów lokalnej społeczności i nie może być postrzegane jako konkurowanie samorządu z sektorem pozarządowym. Dlatego też w programie ujęto liczne formy współpracy oraz obszerny katalog wspieranych i powierzanych zadań."
Uzasadnienie:
Nie jest dla mnie jasne, dlaczego w aktualnej wersji projektu programu zrezygnowano z cytowanego powyżej fragmentu. Zwłaszcza, że chodzi o frazę fundamentalną dla zrozumienia relacji międzysektorowych i zrozumienia potrzeby programu.
Jan M. Grabowski
Aktualny zapis programu:
WSTĘP. "W nawiązaniu do jego wizji w roku 2015 będą udoskonalone procedury konkursowe, zwiększony dostęp do informacji oraz powstanie pogłębiona analiza kondycji trzeciego sektora w województwie w oparciu o przeprowadzone badania."
Proponowane zmiany:
Aktualizacja tekstu wstępu.
Uzasadnienie:
Wskazane w cytowanym fragmencie założenia zostały zrealizowane w 2014 roku. Tekst wstępu wymaga aktualizacji pod kątem założeń na 2015 rok (zwłaszcza nowych rozwiązań).
Komentarze ogólne (1) pokaż
logotyp
© 2020 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych