Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 3 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 3 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie rozwoju instytucjonalnego lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzory kart oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<8910111121131461531621711819201>
przejdź do strony:  
Komentarze (3)
użytkownikkomentarz
OFOP Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Jednostka redakcyjna:
pkt 10.2 ust. 8-9
Pierwotne brzmienie zapisu:
8. Dyrektor w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania może uznać
odwołanie za uzasadnione i informuje o tym Wnioskodawcę w sposób, o którym mowa
w ust. 3, albo przekazuje odwołanie wraz z dokumentacją do rozpatrzenia
Przewodniczącemu Komitetu. Informacja o sposobie rozpatrzenia odwołania będzie
także niezwłocznie udostępniana w Generatorze Wniosków oraz zostanie przekazana
na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy.
9. Przewodniczący Komitetu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania uznaje je albo
oddala i niezwłocznie przekazuje rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem do NIW.
Proponowane brzmienie zapisu:
8. Dyrektor w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania odwołania może uznać
odwołanie za uzasadnione i informuje o tym Wnioskodawcę w sposób, o którym mowa
w ust. 3, albo przekazuje odwołanie wraz z dokumentacją do rozpatrzenia
Przewodniczącemu Komitetu. Informacja o sposobie rozpatrzenia odwołania będzie
także niezwłocznie udostępniana w Generatorze Wniosków oraz zostanie przekazana
na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy.
9. Przewodniczący Komitetu w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania uznaje je albo
oddala i niezwłocznie przekazuje rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem do NIW.

terminy na uznanie odwołania za uzasadnione albo przekazanie go Przewodniczącemu KPP przez Dyrektora NIW oraz na uznanie albo oddalenie odwołania przez Przewodniczącego wyznaczono na, odpowiednio, 3 dni oraz 7 dni. Postanowienie jest niezgodnie z § 9 ust. 6-7 Projektu Rozporządzenia, zgodnie z którymi oba terminy wynoszą 14 dni.
OFOP Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Jednostka redakcyjna:
pkt 10.2 pkt 7
Pierwotne brzmienie zapisu:
7. Odwołanie złożone po terminie, o którym mowa w ust. 5, podlega odrzuceniu przez NIW bez badania jego zasadności.
Proponowane brzmienie zapisu:
7. Odwołanie złożone po terminie, o którym mowa w ust. 5, podlega odrzuceniu bez
badania jego zasadności przez Przewodniczącego Komitetu.

Postanowienie stanowi, że odwołanie złożone po terminie podlega odrzuceniu przez NIW. Również zgodnie z § 9 ust. 5 Rozporządzenia oddala je Instytucja Zarządzająca. W stanowisku wskazywaliśmy, że przepis ten nie realizuje w pełni zasady dwuinstancyjności i zaproponowaliśmy zmianę polegającą na przeniesieniu kompetencji do stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania na organ wyższego stopnia, tak jak ma to miejsce ogólnym postępowaniu administracyjnym (art. 134 k.p.a.).
OFOP Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Jednostka redakcyjna:
pkt 10.2 ust 5
Pierwotne brzmienie zapisu:
5. Wnioskodawcom, których wnioski po ocenie formalnej zostały odrzucone, przysługuje
odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu
za pośrednictwem NIW w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji informacji, o której
mowa w ust. 3.
Proponowane brzmienie zapisu:
5. Wnioskodawcom, których wnioski po ocenie formalnej zostały odrzucone, przysługuje
odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu
za pośrednictwem NIW w terminie 14 dni od dnia publikacji informacji, o której
mowa w ust. 3.

Termin na odwołanie od wyników oceny formalnej wyznaczono na 3 dni od dnia publikacji informacji o wynikach. Postanowienie jest niezgodne z § 9 ust. 3 Rozporządzenia, zgodnie z którym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni. Ponadto w stanowisku do Projektu Rozporządzenia wnioskowaliśmy o wydłużenie tego terminu przynajmniej do 14 dni od dnia publikacji, na wzór art. 129 § 2 k.p.a.
Komentarze ogólne (2) pokaż
logotyp
© 2022 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych