Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 3 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 3 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie rozwoju instytucjonalnego lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzory kart oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<1314615316217118192012132223241253>
przejdź do strony:  
Komentarze (2)
użytkownikkomentarz
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
d
Pierwotne brzmienie zapisu:
Wnioskodawca zakłada realizację zadania przez oddział terenowy, którego istnienie
nie jest potwierdzone przez odpowiedni wpis w KRS lub w innym stosownym
rejestrze
Proponowane brzmienie zapisu:
Czy nie jest to niespełnienie 2 kryterium formalnego - złożenia wniosku przez podmiot nieuprawniony - nieistniejący/niezarejestrowany? Czy oznacza to, że ocenione/skierowane do dofinansowania mogą zostać projekty, które nie spełniają kryteriów formalnych????
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
3.a,b
Pierwotne brzmienie zapisu:
3. Umowa może nie zostać zawarta jeżeli:
a. Wnioskodawca na dzień podpisania umowy posiada nieuregulowane należności
publicznoprawne z tytułu obowiązku zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej
wysokości lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, udzielonej
w ramach któregoś z programów wspierania rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, o których mowa w art. 23 UoNIW, w tym również dotacji
otrzymanych w ramach programu stanowiącego załącznik do uchwały nr 238/2008
Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 oraz programu
stanowiącego załącznik do uchwały nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada
2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014 - 2020,
b. Wnioskodawca posiadał zaległości z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej
wysokości lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, udzielonej
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013, które nie
zostały przez niego uregulowane, a które uległy przedawnieniu,
Proponowane brzmienie zapisu:
Zapisy kategorycznie zabraniają podpisać umowę w przypadku nierozliczenia sprawozdania z innego programu. Należy zaznaczyć, iż w przypadku kilku programów może wystąpić sytuacji, iż z winy NIW sprawozdanie nie będzie zaakceptowane co uniemożliwi podpisania umowy. Analogicznie, w momencie podpisywania umów będzie trwał czas rozliczania dotacji z FIO - wiele organizacji będzie na etapie zwrotu środków/uzupełnień. Zgodnie z regulaminem taka umowa NIE MOŻE zostać zawarta. Rekomendowane złagodzenie zapisu.
Komentarze ogólne (2) pokaż
logotyp
© 2022 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych