Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 3 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 3 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie rozwoju instytucjonalnego lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzory kart oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<123456789101112131>
przejdź do strony:  
Komentarze (6)
użytkownikkomentarz
Tomasz Stowarzyszenie RezczJasna
Jednostka redakcyjna:
Pkt. 6.1 ust.3 litera „a”
Pierwotne brzmienie zapisu:
Media obywatelskie - tj. organizacje prowadzące regularną działalność wydawniczą, których celem jest publikowanie  ... lub regionalny.
Proponowane brzmienie zapisu:
Organizacje, których przedmiotem lub formą działaności jest prowadzenie lokalnych lub regionalnych mediów obywatelskich - tj. regularnej działaności polegającej na publikowaniu treści ważnych z punktu widzenia społeczności lokalnej lub regionalnej, a dominujący obszar tematyczny zainteresowania obejmuje wyłącznie poziom lokalny lub regionalny.

Ze względu na zmieniające się formy i coraz większą rolę mediów internetowych w procesie informowania, nie ma racjonalnego uzasadnienia dla wydzielenia z całości kanałów informacyjnych „wydawnictw” jako jedynego przedmiotu dofinansowania. Także proces konwergencji mediów powoduje, że tradycyjne podziały tracą obecnie na znaczeniu, zacierając różnicę pomiędzy różnymi typami mediów.
Co więcej w przypadku mediów obywatelskich prowadzonych na poziomie lokalnym jest to (Stowarzysznie Inicjatyw Możliwych RezcJasna jest na to dowodem) jednocześnie narzędzie działalności jak i jej przedmiot. Zajmując się rozwojem lokalnym czy edukacją korzystanie z własnych mediów obywatelskich umożliwia dotarcie do zdecydowanie większej ilości odbiorców działań niż korzystanie z komercyjnych mediów lokalnych (o ile w ogóle jest to możliwe). prowadzenie mediów obywatelskich może być więc jednocześnie narzędziem edukacji spełniając tradycyjne role informacyjne.
Ewa Pintera
Jednostka redakcyjna:
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
Pierwotne brzmienie zapisu:
a. media obywatelskie – tj. organizacje prowadzące regularną działalność
wydawniczą, których celem jest publikowanie treści ważnych z punktu widzenia
społeczności lokalnej
Proponowane brzmienie zapisu:
a. media obywatelskie – tj. organizacje prowadzące regularną działalność
wydawniczą, bądź jednostki które planują regularną działalność wydawniczą których celem jest publikowanie treści ważnych z punktu widzenia społeczności lokalnej
OFOP Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Jednostka redakcyjna:
pkt 6.1 ust. 3
Pierwotne brzmienie zapisu:
3. W ramach Konkursu o dotacje mogą ubiegać się wyłącznie następujące kategorie
organizacji obywatelskich:
a. media obywatelskie – tj. organizacje prowadzące regularną działalność
wydawniczą, których celem jest publikowanie treści ważnych z punktu widzenia
społeczności lokalnej lub regionalnej, a dominujący obszar tematyczny
zainteresowania wydawnictwa obejmuje wyłącznie poziom lokalny lub
regionalny
Proponowane brzmienie zapisu:
3. W ramach Konkursu o dotacje mogą ubiegać się wyłącznie następujące kategorie
organizacji obywatelskich:
a. media obywatelskie – tj. organizacje prowadzące regularną działalność
wydawniczą, których celem jest publikowanie treści ważnych z punktu widzenia
społeczności lokalnej lub regionalnej, ogólnopolskiej lub branżowej.

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich zakłada, że konkursy w Priorytecie 3. maja być ukierunkowane na wsparcie mediów lokalnych i regionalnych, jednak przywołany zapis zupełnie wyklucza możliwość udzielania jakichkolwiek dotacji w ramach konkursu mediom o zasięgu ogólnopolskim. Proponujemy rozszerzenie definicji mediów obywatelskich w taki sposób, aby z dofinansowań mogły korzystać również media o zasięgu ogólnopolskim, a także media o charakterze branżowym.
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
Definicja organizacji strażniczych
Pierwotne brzmienie zapisu:
organizacje strażnicze – tj. organizacje, których celem jest obywatelska kontrola
działań władz publicznych lub instytucji prywatnych oraz które systematycznie
monitorują procesy legislacyjne, rzetelność, uczciwość i sprawność władz, a także
wywieranie wpływu na rzecz osiągnięcia zmian w odniesieniu
do zdiagnozowanych problemów w sferze publicznej, przy zachowaniu stałej
dbałości o dokumentowanie i upowszechnianie informacji o prowadzonej
działalności,
Proponowane brzmienie zapisu:
organizacje strażnicze – tj. organizacje, których celem jest obywatelska kontrola działań władz publicznych lub instytucji prywatnych.
Usunięta część definicji wpisuje się i jest uszczegółowieniem powyższego zapisu. Kontrola jest pojęciem szerszym niż monitoring. Zapis o wywieraniu wpływu odnosi się do organizacji rzeczniczych.
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
media obywatelskie – tj. organizacje prowadzące regularną działalność
wydawniczą, których celem jest publikowanie treści ważnych z punktu widzenia
społeczności lokalnej lub regionalnej, a dominujący obszar tematyczny
zainteresowania wydawnictwa obejmuje wyłącznie poziom lokalny lub
regionalny,
Pierwotne brzmienie zapisu:
media obywatelskie – tj. organizacje prowadzące regularną działalność
wydawniczą, których celem jest publikowanie treści ważnych z punktu widzenia
społeczności lokalnej lub regionalnej, a dominujący obszar tematyczny
zainteresowania wydawnictwa obejmuje wyłącznie poziom lokalny lub
regionalny,
Proponowane brzmienie zapisu:
Zgodnie z zapisami dopuszczone do udziału w konkursie są organizacje prowadzące działalność wydawniczą. Działalność wydawnicza jest zdefiniowana w PKD 58 i ogranicza się do wydawania książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, oraz działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania.
W efekcie zapis ten wyklucza media obywatelskie prowadzące: radio obywatelskie, telewizję obywatelską, telewizję internetową oraz całą działalność medialną w internecie (blogi, portale itd.).. Brak zasadności dla takiego wykluczenia.
Co więcej sprecyzowania wymagają nieostre zapisy takie jak: "prowadzenie regularnej działalności" -poziom lokalny lub regionalny (tzn. gmina/powiat lub województwo? ).
Niespójnością jest także zapis: dominujący obszar (...) zainteresowania (..) obejmuje wyłącznie - oznacza to, że obszar zainteresowania musi być dominujący, czy musi dotyczyć wyłącznie?
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
Podmioty uprawnione do udziału w konkursie
Pierwotne brzmienie zapisu:
Brak wykazania w katalogu spółdzielni socjalnych.
Proponowane brzmienie zapisu:
Brak zasadności dla wykluczania spółdzielni socjalnych - podmiotów działających w sferze pożytku publicznego z konkursu. Spółdzielnie socjalne zajmują się także prowadzeniem mediów obywatelskich np. Spół. soc. TV Żnin czy Spół. Soc. Górskie Media.
Komentarze ogólne (2) pokaż
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych