Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PRIORYTET 3 PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH - KONSULTACJE REGULAMINU KONKURSU

Rozpoczynamy konsultacje społeczne regulaminu konkursu, który ogłoszony zostanie w ramach Priorytetu 3 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zachęcamy do wspólnej pracy nad projektami dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie rozwoju instytucjonalnego lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Do konsultacji udostępniamy: Regulamin konkursu, wzór Wniosku oraz wzory kart oceny formalnej i merytorycznej. Zgłoszone przez Państwa uwagi, pomysły, wątpliwości pozwolą nam jeszcze raz przeanalizować zakres planowanego wsparcia, procedurę składania i rozpatrywania wniosków, zasady wykorzystania i rozliczania otrzymanej dotacji. Liczymy na owocną współpracę. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator konsultacji: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<2345678910111213114>
przejdź do strony:  
Komentarze (3)
użytkownikkomentarz
OFOP Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Jednostka redakcyjna:
pkt 6.1 ust. 4
Pierwotne brzmienie zapisu:
4. W ramach niniejszego Konkursu o dotacje mogą ubiegać się również organizacje
pozarządowe, które planują rozpoczęcie działalności opisanej w ust. 3 lit a i b.
Proponowane brzmienie zapisu:
wykreślenie postanowienia

Wsparcie dążące do wzmocnienia instytucjonalnego powinno być raczej skierowane do organizacji, które już prowadziły działalność strażniczą, ale posiadają niewystarczającą ilość środków na jej realizację. Kryteria przyznania dofinansowania wskazane w dalszej części regulaminu mogą prowadzić do sytuacji, w której wsparcie otrzymywać będą organizacje nieprowadzące działalności strażniczej, ale silniejsze instytucjonalnie, zamiast organizacji o dużym doświadczeniu merytorycznym, ale nieposiadających odpowiedniego potencjału kadrowego, technicznego i ekonomicznego.
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
6.2 4,5,6
Pierwotne brzmienie zapisu:
Odpowiedzialność lidera za partnerów.
Proponowane brzmienie zapisu:
Proponowany zapis nie jest zgodny z koncepcją zaufania społecznego. Brak uzasadnienia dla ponoszenia odpowiedzialności przez lidera za całość zadania w przypadku gdy partnerzy otrzymują środki z dotacji. Zasada SOLIDARNEJ odpowiedzialności powinna zostać zachowana. Przy pozostawieniu zapisu w obecnym brzmieniu, faktycznie będzie on zniechęcał organizacje do składania wniosków partnerskich (brania odpowiedzialności za innych) co w efekcie wpłynie negatywnie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego - obniżenie poziomu kapitału społecznego poprzez osłabienie potencjału organizacji w Polsce do współpracy, do kooperacji.
Jacek Łazar
Jednostka redakcyjna:
6.2 2
Pierwotne brzmienie zapisu:
Grupa partnerska może być tworzona przez Beneficjenta oraz inne podmioty
uprawnione do udziału w Konkursie lub podmioty nieuprawnione do udziału
w Konkursie przy czym przepływy finansowe do partnerów, którymi są podmioty
nieuprawnione do udziału w Konkursie są niedozwolone.
Proponowane brzmienie zapisu:
Zapis nie jest jasny - nie wyklucza podmiotu niebędącego podmiotem uprawnionym do udziału w konkursie, będącego partnerem, do otrzymania dotacji. Zakaz dotyczy przepływów finansowanych między partnerami (co znaczy, że partner nie może innemu przekazać środków finansowych), nie jest nigdzie zabronione by partner, będący podmiotem nieuprawnionym, otrzymał dotację od IZ.
Komentarze ogólne (2) pokaż
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych