Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

PROGRAM „SENIOR-WIGOR” NA LATA 2015-2020

Program polega na wsparciu tworzenia Dziennych Domów „Senior-WIGOR” i Klubów „Senior-WIGOR” przez jednostki samorządu terytorialnego.
Organizator konsultacji: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<1223415617891011121132>
Komentarze (1)
użytkownikkomentarz
t.dominiak
Punkt, którego dotyczy uwaga:
I. PODSTAWA
OPRACOWANIA
PROGRAMU - szczególnie odniesienie do rekomendacji zawartych w Założeniach Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020
Państwa uwaga / sugestia:
Realizacja rekomendacji zawartych w wymienionych założeniach powinna zacząć się od rozwoju i wsparcia samych usług opiekuńczych - świadczonych w miejscu zamieszkania osób starszych tudzież seniorów w myśl Programu WIGOR. Placówki stacjonarne powinny być uzupełnieniem systemu wsparcia usługowego w gminie.
Uzasadnienie:
Osoby wymagające usług opiekuńczych przede wszystkim wykazują potrzeby w zakresie pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz czynnościach pielęgnacyjnych, jak również w kwestiach załatwienia spraw, zakupy itd. Rozwój profesjonalnych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania byłby priorytetem w wypełnieniu rekomendacji zawartych w Założeniach Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020 np. "poprawa dostępu do usług opiekuńczych, co pozwoli osobom starszym i/lub o ograniczonej samodzielności jak najdłużej zostać we własnym środowisku". Tworzenie warunków do zwiększenia różnorodności form opieki nad seniorami - domy dzienne i kluby to ważna kwestia, ale ich rozwój i wspieranie powinno co najmniej towarzyszyć identycznym działaniom skierowanym na wpieranie i rozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Dla podmiotów samorządowych oraz organizacji pozarządowych bardziej dostępnym jest też przystąpienie do doskonalenia usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania (wysokie koszty własne uruchomienia placówek stacjonarnych). Można się wręcz pokusić o wdrożenie projektu Projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” Standard usług opiekuńczych dla osób starszych świadczonych w miejscu zamieszkania - http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/index.php

Jeżeli mówimy o uzupełnieniu tych działań ze środków UE (2014-2020) to w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Podrozdział 4.3.1 – Usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami
niesamodzielnymi również znajdziemy priorytet wskazany na usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i przede wszystkim takie chce sie wspierać. Czyż działania te nie powinny się uzupełniać?
Komentarze ogólne (4) pokaż
Załączniki (3)
logotyp
© 2021 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych