Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MINISTERSTWA GOSPODARKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016

Konsultowany dokument składa się z dwóch części: 1. Otwartych pytań o możliwy zakres i formy współpracy Ministerstwa Gospodarki z NGO, np. w kwestiach tworzenia polityk publicznych i aktów prawnych, patronatów czy komunikacji międzysektorowej (prosimy o odpowiedzi na pytania); 2. Tekstu założeń do programu współpracy, czyli wypracowanego przez Zespół Konsultacyjny pomysłu na współpracę MG z organizacjami w 2016 roku. Założenia zostały opracowane przez Zespół Konsultacyjny składający się z pracowników Ministerstwa Gospodarki i przedstawicieli organizacji pozarządowych, którego prace koordynowała Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Prace Zespołu Konsultacyjnego odbywają się w ramach projektu „Programy dla zmiany - partycypacyjne tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi na szczeblu centralnym” (EFS POKL.05.04.02-00-I27/15).
Organizator konsultacji: Ministerstwo Gospodarki
Do końca konsultacji pozostało:

<>
wybierz stronę dokumentu:
<12394567389101112131>
Komentarze (3)
użytkownikkomentarz
Marta Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
Państwa sugestie, uwagi, opinie:
Komunikacja:
Ad. 1 Mailowy, moderowana platforma tematyczna, wyznaczenie osoby/osób odpowiedzialnych w MG za taki kontakt.
Ad.2 Poznanie organizacji pozarządowych, co robią, czym się zajmują, jakie projekty realizują.
Ad.3 Promować swoje działania wśród organizacji. Np. stworzenie jakiegoś narzędzia typu ICT dedykowanego organizacjom  .
Tomasz Kasprzycki
Państwa sugestie, uwagi, opinie:
Komunikacja na linii MG – NGO
1. Maile i dedykowane organizacjom newslettery, spotkania informacyjne... Sądzę, że skuteczną metodą będzie bezpośredni kontakt telefoniczny – wiadomo, nie ze wszystkimi – ale przynajmniej z osobami z organizacji kluczowych dla danego zagadnienia. Chwila rozmowy, zwrócenie uwagi na problem, szybkie konsultacje – to mobilizuje i zachęca do aktywnej współpracy.
2. Cierpliwość, dużo cierpliwości. Z III sektora można sporo wykrzesać, ale łatwe to nie jest.
3. Poza ogólnikami o zadaniach Ministra, opowiedzieć o tym, czym się w szczegółach zajmuje. Taki, wiecie Państwo, urzędnik z ludzką twarzą. Wywiadzik jakiś, spot, życie biurowe przy Pl. Trzech Krzyży... A na poważnie – opowiadać o specyfice swojej pracy podczas spotkań z organizacjami. Przy okazji: macie jakieś?
Jan M. Grabowski
Państwa sugestie, uwagi, opinie:
Planowanie rozwiązań i działań możliwych do wspólnej realizacji przez MG i NGO, jak i powierzanie zadań MG organizacjom pozarządowym wydaje mi się utrudnione przez system instytucjonalny i nieczytelny podział kompetencji; np.:

1* edukacja ekonomiczna, która winna być jednym z takich obszarów współpracy pozostaje w gestii MEN, a realizowana jest przez instytucje typu NBP. Moim zdaniem, edukacja ekonomiczna winna także łączyć się z aktywnością Ministerstwa Gospodarki

2* konsultacje społeczne - organizacje mają tu sporo doświadczeń, praktyki i odwagi potrzebnej dla prowadzenia procesów konsultacyjnych; z drugiej strony MG angażuje się na rzecz upowszechniania konsultacji w instytucjach centralnych. Potencjalnie NGO i MG mają więc płaszczyznę do wspólnych działań, jednak np. w Programie PO WER konkursy dotacyjne dotyczące upowszechniania konsultacji prowadzić będzie KPRM. Znowu pojawia się więc problem nakładania się kompetencji i obszarów aktywności.

3* współpraca międzynarodowa w wymiarze gospodarczym mogłaby z powodzeniem być wspierana przez NGO, a NGO mogłyby korzystać z możliwości nawiązywania kontaktów międzynarodowych. Jednak tu znowu pojawia się zgrzyt z kompetencjami i działaniami MSZ.

W związku z powyższym, proponuję, aby przygotowywana analiza i planowanie współpracy w 2016 roku nie były realizowane wyłącznie w odniesieniu do zadań MG, ale zakładały (na ile i jak dalece to możliwe) włączenie innych instytucji centralnych (MEN, MSZ itd.) w planowane działania. Może dzięki temu da się patrzeć na zadania publiczne w szerszej perspektywie i z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych?
Komentarze ogólne (0)
logotyp
© 2024 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych