Zgłoś konsultację
Zaloguj sięZarejestruj się

REKOMENDACJE ZMIAN W SYSTEMIE WDRAŻANIA FUNDUSZY UE (PROPOZYCJE NGO)

Rekomendacje zmian w systemie wdrażania funduszy unijnych powstały na bazie propozycji zebranych od organizacji pozarządowych w drodze ankiety i powiązanego z nim spotkania podsumowującego (październik 2018) zorganizowanych przez Federację, a także dwudniowego warsztatu dla organizacji pn. „Zmieniamy wytyczne i zasady dostępności fundusze UE” (listopad 2018), które zorganizował CISTOR-Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne.  Wśród zebranych propozycji i rozwiązań są zarówno kwestie przekrojowe, których adresatami są Komisja Europejska lub Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ale także zagadnienia ważne dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Materiał powstał na podstawie doświadczeń i przemyśleń organizacji z województwa kujawsko-pomorskiego. W zestawieniu pojawiły się m.in. propozycje zmian w zakresie wymagań konkursowych, procedur wyboru wykonawców, tworzenia mechanizmów regrantingu, odejścia od rozliczeń finansowych na rzecz rozliczeń przez rezultaty, uproszczeń w angażowaniu i rozliczaniu personelu i wiele innych. Propozycje dotyczą bieżącego okresu programowania funduszy unijnych (w większości przypadków ich wdrożenie jest nadal prawnie i organizacyjnie możliwe), ale także są rekomendacjami dla dostępności funduszy po 2020 roku. Zachęcamy do komentowania i dodawania opinii i propozycji.
Organizator konsultacji: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
Do końca konsultacji pozostało:

>
wybierz stronę dokumentu:
12324536>
Komentarze (2)
użytkownikkomentarz
Janusz Wiśniewski
Komentarz / propozycja / uwaga:
Rekomendacja 2. Elastyczne podejście do typów projektowych
Takie podejście jest potrzebne - jaką sądzę raczej pod kątem okresu 2020+ (?)
1) przyczyny braku takich zapisów widzę m.in. w słabości procesu powstawania RPO, partycypacji ekspertów spoza administracji i ograniczonego wpływu sektorów niepublicznych na ostateczny kształt Programu. Dlatego postuluję także:
2) zwiększenie roli i jakości konsultacji społecznych w procesie dochodzenia do rozwiązań proponowanych w RPO; bazujących na rzetelnym stanie wiedzy o tym jak sektory niepubliczne (w tym zwłaszcza NGO) rozwiązują problemy różnych grup docelowych i jakimi metodami osiągają znaczące efekty. Taki raport - analizę trzeba zrobić, powinien go zrobić III sektor we współpracy i dla IZ. Czy to jest zadanie dla Federacji? TAK.
Janusz Wiśniewski
Komentarz / propozycja / uwaga:
Rekomendacja 1. Elastyczne reagowanie na zmianę społeczną
Potwierdzam potrzebę zmian w tym zakresie i dobry kierunek. Myślę, że ta rekomendacja powinna być skierowana także do Instytucji Zarządzających z postulatem do stałego monitorowania zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej i reagowania na nie poprzez zmiany wskaźników RPO.
Komentarze ogólne (0)
logotyp
© 2023 Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych